ครูสมหญิง   ไกลหา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
e-mail :: ying_aim115@hotmail.com

My QRcode.png