นายมานัส ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
ตำแหน่ง ครูเชี่ยวชาญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หัวหน้าโครงการ SMART CLASS
qrcode_manasthip.png