มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)

 

1.

มฐ.-กก.-1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. มฐ.-งบ.-1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารงานสารบรรณ
3. มฐ.-งบ.-2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารงานการเงินและงบประมาณ
4. มฐ.-งบ.-3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการเก็บรักษาพัสดุ
5. มฐ.-งบ.-4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการบริหารงานบุคคล
6. มฐ.-งบ.-5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการดูแลสวัสดิภาพนักเรียนและการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
7. มฐ.-บร.-1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการจัดโครงสร้างองค์กรและการบรรยายลักษณะงาน
8. มฐ.-บร.-2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการประชุมการบริหารงานในระบบคุณภาพ
9. มฐ.-บร.-3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการสำรวจความพึงพอใจของ Stakeholder
10. มฐ.-บร.-4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการทบทวนข้อตกลงกับ Stakeholder
11. มฐ.-บร.-5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการชี้บ่งและสอบกลับได้
12. มฐ.-บร.-6 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการรับการร้องเรียน/ติชม และข้อเสนอแนะจาก Stakeholder
13. มฐ.-บร.-7 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการแก้ไขและป้องกัน
14. มฐ.-บท.-1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม
15. มฐ.-บท.-2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องงานวงโยธวาทิต
16. มฐ.-บท.-3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องงานสหกรณ์
17. มฐ.-บท.-4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องงานสัมพันธ์ชุมชน
18. มฐ.-บท.-5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการให้บริการบุคลากรในสถานศึกษา
19. มฐ.-บท.-6 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องงานโสตทัศนศึกษา
20. มฐ.-ปก.-1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องเอกสารในระบบคุณภาพ
21. มฐ.-ปก.-2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
22. มฐ.-ปก.-3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องสถิติในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
23. มฐ.-ปก.-4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องงานแผนงาน
24. มฐ.-ปก.-5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องงานสารสนเทศ
25. มฐ.-วก.-1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการออกแบบหลักสูตร
26. มฐ.-วก.-2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมกระบวนการ : การจัดการเรียนการสอน
27. มฐ.-วก.-3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกิจกรรมนักเรียน
28. มฐ.-วก.-4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการให้บริการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
29. มฐ.-วก.-5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องกิจกรรมเสริมหลักสูตร
30. มฐ.-วก.-6 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องงานวงดนตรีไทย
31. มฐ.-วก.-7 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียน
32. มฐ.-วก.-8 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินผลการเรียน
33. มฐ.-วก.-9 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการควบคุมแบบทดสอบ
34. มฐ.-วก.-10 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการแก้ไขปัญหานักเรียนที่คาดว่าจะไม่จบหลักสูตร
35. มฐ.-วก.-11 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการเรียนซ่อมเสริม
36. มฐ.-วก.-12 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องบริการแนะแนว
37. มฐ.-วก.-13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการออกเอกสารหลักฐานการเรียน
38. มฐ.-วก.-14 มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่องการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี และเว็บไซต์โรงเรียน