งานแผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสงวนหญิง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563

แผนงานวัสดุและสำนักงาน

แผนงานฝ่ายบริหาร

โครงการ/กิจกรรมหลัก        pdf        word

ตัวอย่างการเขียนแผนงาน

เล่มแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2563      คลิก

ลิงค์แผนปฏิบัติการ แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

https://drive.google.com/drive/folders/1ahReFgqlrAaSkLgM4WEvokaR2po4lUS7?usp=sharing

หรือสแกน QR Code

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แผนปฏิบัติการปีการศึกษา2562

หรือคลิกลิงค์  

https://drive.google.com/drive/folders/1JYvvT_99fMc5KBNZgG8HXpQIiDfbA4fG?fbclid=IwAR0FHA2j0foISTG_doVBzi39p9HhTHy4SkhyxMtMM6N0TV51G1Hm0tZrZAo

เล่มแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562      คลิก