นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
โรงเรียนสงวนหญิง
qrfree_kaywa_com.png