ครูพจนา  บัวกระสินธุ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี
http://krukob.sysp.ac.th/

qrcodekob.png