ครูแพร   สมใจเพ็ง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
0874065247