คำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง ปี 2557

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 1/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนสงวนหญิง  ปีการศึกษา  2557


s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 11/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดสอบ  Pre O-NET  แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 12/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 15/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 17/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  2  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6  ปีการศึกษา  2556  และกำหนดปฏิทินงานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล
  
s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 18/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 26/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกซ้อม  และ/หรือ  ควบคุมนักเรียนไปประกวด/แข่งขัน  ทักษะนักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  63  ปีการศึกษา  2556  ระดับชาติ

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 30/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง  สสวท.  และ  สอวน.  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา  2557

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 31/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ  (English Program : EP)  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  (Intensive English Program)  ปีการศึกษา  2557

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 32/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประเภทห้องเรียนปกติ  ปีการศึกษา  2557

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 33/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2557  ประเภทความสามารถพิเศษ

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 34/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก  และรับรายงานตัวที่สมัครเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2557  ประเภท  'สอบคัดเลือกสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  และนักเรียนทั่วไป  และสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประเภอนักเรียนทั่วไป'

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 35/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2557

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 36/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับมอบัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2557

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 38/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  ณ  โรงเรียนชลกันยานุกูล  และโรงเรียนตราษตระการคุณ  และจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 39/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 40/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรวจทานการบันทึกคะแนนวัดผลการเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556


s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 41/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  และกิจกรรมคืนดวงใจแก่พ่อแม่  ปีการศึกษา  2556

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 44/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการพิจารณาผ่อนผันการสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2557  ในแผนการเรียนต่าง ๆ

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 47/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตารางเรียนแก่นักเรียน  จัดตารางสอนแก่ครูผู้สอน  ปีการศึกษา  2557

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 48/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรจัดทำและแจกเอกสารหลักฐานทางการเรียนของนักเรียน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 49/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามโครงการโรงเรียนมาตรฐาน  (เพิ่มเติม)

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 54/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 55/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสังคมฐานความรู้ตามโครงการ ISCHOOL

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 62/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา  2557

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 63/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม  'สัมพันธ์กัลยา'  ปีการศึกษา  2557

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 68/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสถานศึกษา  ตามโครงการ  ISCHOOL

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 72/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสงวนหญิง

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 73/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานสอน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 74/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน  ปีการศึกษา  2557

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 85/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานโรงเรียน  ปีการศึกษา  2557


s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 86/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  และเป็นผู้เข้าประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  งานนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับภูมิภาค  ภาคกลาง  ปี พ.ศ.2557

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 97/2557  
       เรื่อง  แก้ไขคำสั่ง  (งานโรงเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557)

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 112/2557
       เรื่อง  แก้ไขคำสั่ง  (งานสอน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2557)

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 118/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนำนักเรียนเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี  2557

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 121/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่งานโรงเรียน  ปีการศึกษา  2557  (เพิ่มเติม)

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 125/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่พิธีมอบทุนการศึกษาของ  'มูลนิธิบรรหาร - แจ่มใส'  ปีที่  32

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 126/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการใช้งานโปรแกรม  Google for Education  ระดับชั้นมัธยมศึกษา

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 131/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบ  O - NET  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  9  จังหวัดสุพรรณบุรี

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 138/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  'Better Wifi for Schools'

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 142/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 146/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากลสร้างเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ณ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 153/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจข้อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 154/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูดีในดวงใจ  ระดับโรงเรียนสงวนหญิง

i_1069.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 158/2557  
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล

s_tsv9ae39.gifคำสั่งโรงเรียนสงวนหญิง 169/2557
       เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่  1  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6  ปีการศึกษา  2557  และกำหนดปฏิทินงานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล