กิจกรรม

 
 
-----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
นำคณะครู และนักเรียนโครงการ English Program
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 19 คน
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน และทำ MOU
ระหว่าง SA-NGUAN YING SCHOOL และ
LODI HIGH SCHOOL รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2562

---------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีลูกสงวนหญิง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ตามแนวทาง สสวท.และ สอวน.(โครงการ SMART CLASS)
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม 2562
ผลการแข่งขัน :
รางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล
รางวัลวับเชิดชูเกียรติ 2 รางวัล

 

---------------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิราภัค พูลกำลัง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/10
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน
Belt and Road Teenager Maker Camp
รับรางวัล “นำเสนอโครงงานยอดเยี่ยม”
ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 24 – 30 กันยายน 2562
โครงงาน : ปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพจากวัชพืชที่มีฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียมสูงเพื่อเพิ่มผลผลิตและการบำรุงดิน
ครูที่ปรึกษา : คุณครูพิมพ์รดา เพิ่มพูน และคุณครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา

---------------------------------------------------------------------

ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
เข้ารับโล่รางวัล 'GLOBE STAR
AWARDS 2019' ในงาน 20 ปี
โครงการ GLOBE ประเทศไทย
ณ โรงแรมเอส 31 กรุงเทพมหานคร

 

---------------------------------------------------------------------

ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี
เข้ารับเกียรติบัตร “คณะกรรมการ
พัฒนาและประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA'
พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับ
“รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล SCQA'
จากท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงแรมแกรนด์ อินคำ สุวรรณภูมิ

จังหวัดสมุทรปราการ

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

 

ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

สถิติเยี่ยมชม

2010053

SYSP

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล

KMe : SYSP-KM © 2019