แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง

 


แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายบริหารวิชาการ

ส.ญ.-วก.-1           แบบรายงานผลตามคำสั่งฝ่ายบริหาร
ส.ญ.-วก.-2           แบบรายงานการไป ประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน
ส.ญ.-วก.-3           แบบรายงานการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ส.ญ.-วก.-4           แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่กำกับการสอบ
ส.ญ.-วก.-5           แบบรายงานผลการพานักเรียนไปประกวด แข่งขัน ร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษา
ส.ญ.-วก.-6           แบบรายงานการสอนซ่อมเสริม
ส.ญ.-วก.-9           แบบรายงานการเข้าเรียนของนักเรียนและสภาพการสอนในห้องเรียน
ส.ญ.-วก.-9/1        แบบรายงานการเข้าเรียนวิชาเพิ่มเติมของนักเรียนและสภาพการสอนในห้องเรียน
ส.ญ.-วก.-9/2        แบบรายงานการเข้าเรียนของนักเรียนและสภาพการสอนในห้องเรียน (กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด)
ส.ญ.-วก.-10         แบบบันทึกการจัดสอนแทน
ส.ญ.-วก.-11         แบบบันทึกการส่งและตรวจเอกสารต้นฉบับแบบทดสอบ
ส.ญ.-วก.-12         แบบบันทึกการรับ - ส่งแบบทดสอบ
ส.ญ.-วก.-12/1      แบบลงชื่อและบันทึกการปฏิบัติหน้าที่โรเนียว
ส.ญ.-วก.-15         แบบบันทึกการส่งหน่วยการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน สื่อ โครงการสอน
ส.ญ.-วก.-16         แบบบันทึกหลักฐานการรับเอกสารจากฝ่ายบริหารวิชาการ
ส.ญ.-วก.-18         แบบบันทึกการวางแผนวัดผลและประเมินผลการเรียน (แบบใหม่)
ส.ญ.-วก.-19         แบบบันทึกขอเปลี่ยนแปลงตารางสอน
ส.ญ.-วก.-20         แบบบันทึกขอแลกเปลี่ยนคาบสอน
ส.ญ.-วก.-21         แบบบันทึกขอแลกเปลี่ยนห้อง (วันสอบปลายภาคเรียน)
ส.ญ.-วก.-21/1      แบบบันทึกการขออนุญาตให้นักเรียนมาโรงเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ส.ญ.-วก.-22         แบบบันทึกขอสำเนาเอกสารโดยใช้เครื่อง  Copyprinter
ส.ญ.-วก.-23         แบบบันทึกแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อนักเรียน (วิชาเพิ่มเติม)
ส.ญ.-วก.-24         แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ส.ญ.-วก.-25         แบบบันทึกสรุปการใช้บริการสำเนาเอกสาร (เครื่อง COPYPRINTER)
ส.ญ.-วก.-31         แบบบันทึกการนิเทศการเรียนการสอน
ส.ญ.-วก.-31/1      แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส.ญ.-วก.-31/2      แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้
ส.ญ.-วก.-32         แบบบันทึกแจ้งข้อมูลการจัดครูเข้าสอนรายวิชาต่างๆ
ส.ญ.-วก.-32/1      แบบบันทึกแจ้งข้อมูลการจัดครูเข้าสอนรายวิชาต่างๆ(เพิ่มเติม)
ส.ญ.-วก.-33         แบบบันทึกแจ้งข้อมูลเพื่อใช้จัดตารางสอบ
ส.ญ.-วก.-34         แบบบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่จัดตารางสอน
ส.ญ.-วก.-34/1      แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายจัดตารางสอน
ส.ญ.-วก.-35 (A4)  แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่เป็นเวรทำความสะอาดห้องเรียน  กิจกรรมเรารักษ์ห้องเรียน
ส.ญ.-วก.-37         แบบประเมินครูผู้สอน (เกณฑ์คุณภาพฝ่ายบริหารวิชาการ)
ส.ญ.-วก.-37/1      แบบประเมินหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หัวหน้างาน (เกณฑ์คุณภาพฝ่ายบริหารวิชาการ)
ส.ญ.-วก.-38         แบบสรุปนักเรียนที่ขาดเรียนวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ส.ญ.-วก.-39         หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองให้นักเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ส.ญ.-วก.-42         บันทึกข้อความ เรื่องอนุญาตให้นักเรียนไปร่วมแข่งขัน, ประกวด, ร่วมกิจกรรม (ครูผู้สอน)
ส.ญ.-วก.-42/1      บันทึกข้อความ เรื่องอนุญาตให้นักเรียนไปร่วมแข่งขัน, ประกวด, ร่วมกิจกรรม (รองฯกิจการนักเรียน)
ส.ญ.-วก.-43/1(F4) บันทึกข้อความ เรื่องแจ้งกำหนดการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา (หัวหน้าประชาสัมพันธ์)
ส.ญ.-วก.-45         การพิมพ์หัวแบบทดสอบ และตัวอย่าง
ส.ญ.-วก.-46         ตารางสอน
ส.ญ.-วก.-48         แบบทดสอบที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว
ส.ญ.-วก.-52         แบบบันทึกการส่งชิ้นงานของนักเรียนและรับชิ้นงานคืน
ส.ญ.-วก.-54         ตารางการวิเคราะห์รายละเอียดแบบทดสอบ
ส.ญ.-วก.-55         บันทึกข้อความ เรื่องขอให้ตรวจเช็คอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส.ญ.-วก.-55/1      ขอให้ตรวจเช็คอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียน
ส.ญ.-วก.-56         บันทึกข้อความ เรื่องขอให้ตัดสติ๊กเกอร์

สญ.วก.ออนไลน์ 1  แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ (แผนการสอน)

สญ.วก.ออนไลน์ 2  แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ (บันทึกหลังสอน)

สญ.วก.ออนไลน์ 3 แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

บันทึกข้อความ การขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน


แบบรายงานและบันทึก(ฉบับปรับปรุง)

1. วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์
2. รายการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มาตรฐานที่ 7)
3. การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551
4. รายการตรวจสอบส่วนประกอบของหน่วยการเรียนรู้ 
5. แบบฟอร์ม  สื่อ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.แบบขอจัดตั้งชุมนุม
7.แบบตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของการพิมพ์ต้นฉบับแบบทดสอบ
8.แบบบันทึกขออนุญาตนักเรียนไปแข่งขัน
9.แบบบันทึกหลังการสอน
10.โครงสร้างรายวิชา (ระบุทั้งรหัสวิชา และชื่อรายวิชา)
11.การเขียนแผนผังข้อสอบ(Test Blueprint ) รายวิชา(ระบุรหัสและชื่อรายวิชา)
12.ตารางแสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
13.ตารางแสดงสมรรถนะสำคัญในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
14.ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้
15.ปก แบบบันทึกผลหลังการสอน
16.ปก การวิเคราะห์แบบทดสอบ (ค่า IOC )
17.แบบบันทึกการวิเคราะห์แบบทดสอบ  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ( ค่า IOC )
18.ปกการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
19.ปกการสร้างและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน
20.บันทึกการตรวจหน่วยการเรียนรู้
21.รายชื่อครู
22.บันทึกข้อความ  ขออนุญาตไปราชการ
23.แบบบันทึก  การทำความสะอาดห้องเรียนของนักเรียน
24.แบบรายงานการทบทวนหลักสูตร
25.แบบรายงานผลการตรวจทานคะแนน SGS
26.บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว
27.แบบสรุปสื่อการจัดการเรียนรู้ของครู
28.สื่อ ICT ของครูโรงเรียนสงวนหญิง

29.หน้าปกแบบบันทึกคะแนน
30.แบบรายงานกิจกรรมชุมนุม

31. รายชื่อบุคลากรคุมสอบ

32.บัญชีแสดงการปฏิบัติงานและหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทน

33.บัญชีแสดงการปฏิบัติงานและหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ

34.บันทึกข้อความแจ้งผลการเรียนของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

 

ส.ญ.-กก.-ออนไลน์ 1          ข้อมูลประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของนักเรียน

ส.ญ.-กก.-ออนไลน์ 2          บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน

ส.ญ.-กก.-ออนไลน์ 3          แบบสรุปข้อมูลประกอบการเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบออนไลน์

ส.ญ.-กก.- 1           แบบแจ้งความผิดนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 2           แบบรายงานการเข้าเรียนของนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 3           แบบบันทึกการรับ – ส่งเอกสารที่ใช้ในงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

ส.ญ.-กก.- 4           แบบเชิญผู้ปกครอง
ส.ญ.-กก.- 5          แบบบันทึกการลงโทษประจำสัปดาห์
ส.ญ.-กก.- 6          แบบแจ้งการลงโทษ   
ส.ญ.-กก.- 7          แบบรายงานพฤติกรรมนักเรียน 
ส.ญ.-กก.- 8          แบบบันทึกข้อตกลงของผู้ปกครอง
ส.ญ.-กก.- 9          แบบรายงานนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ 100 คะแนน
ส.ญ.-กก.- 10        แบบบันทึกการให้นักเรียนย้ายสถานศึกษา 
ส.ญ.-กก.- 11        แบบสำรวจการมาเรียน 
ส.ญ.-กก.- 12        บันทึกการมาเรียนของนักเรียนหน้าเสาธง
ส.ญ.-กก.-12/1      แบบสรุปการสำรวจการมาเรียนของนักเรียนหน้าเสาธง 
ส.ญ.-กก.- 13        บันทึกพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียนกรณีพิเศษ 
ส.ญ.-กก.- 13/1     บันทึกพฤติกรรมนักเรียนกรณีพิเศษ
ส.ญ.-กก.- 14        รายงานผลการประเมินคุณภาพนักเรียนแต่ละคณะ 
ส.ญ.-กก.- 15        บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
ส.ญ.-กก.- 16        แบบขออนุญาตลากิจ/ลาป่วย
ส.ญ.-กก.- 17        บันทึกขออนุญาตพบนักเรียนระหว่างคาบ
ส.ญ.-กก.- 18        แบบคำร้อง 
ส.ญ.-กก.- 19        แบบขออนุญาตเข้าชั้นเรียน
ส.ญ.-กก.- 20        แบบขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน

ส.ญ.-กก.- 21      บัตรประกาศบุคคลที่ควรยกย่อง
ส.ญ.-กก.- 22      แบบบันทึกการทำความดีของนักเรียน 
ส.ญ.-กก.- 23      บันทึกเวรประจำสัปดาห์
ส.ญ.-กก.- 24      แบบบันทึกการขออนุญาตเฉพาะกิจ
ส.ญ.-กก.- 24/1   บัตรอนุญาตเฉพาะกิจ
ส.ญ.-กก.- 25      แบบบันทึกการประเมินเขตพัฒนา
ส.ญ.-กก.- 26      รายชื่อนักเรียนที่อยู่หอพักและรายละเอียดหอพักที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ 
ส.ญ.-กก.- 27      ข้อมูลนักเรียนที่นั่งรถประจำ
ส.ญ.-กก.- 28      รายงานพฤติกรรมนักเรียนประจำเดือน
ส.ญ.-กก.- 29      รายงานพฤติกรรมนักเรียนประจำภาค
ส.ญ.-กก.- 30      แบบประเมินการเข้าแถวและการเดิน
ส.ญ.-กก.- 31      รายงานผลการตรวจเขตพัฒนา
ส.ญ.-กก.- 32      แบบบันทึกข้อมูลการมาสาย/ขาด/ลา/หนีชั่วโมงเรียน/หนีโรงเรียน
ส.ญ.-กก.- 33      บันทึกการประชุมประจำสัปดาห์
ส.ญ.-กก.- 33/1   บันทึกกิจกรรมสวดมนต์
ส.ญ.-กก.- 34      แบบรายงานผลการปฏิบัติงานเวรประจำสัปดาห์
ส.ญ.-กก.- 35      แบบบันทึกการขอทำบัตรประจำตัวนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 36      แบบบันทึกขอสำเนาเอกสารโดยใช้เครื่องCopyprint
ส.ญ.-กก.- 37      ทะเบียนควบคุมการนำรถจักรยานยนต์เดินทางมาโรงเรียน
ส.ญ.-กก.- 38      บันทึกการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 39      แบบบันทึกการมาโรงเรียนในวันหยุด
ส.ญ.-กก.- 40      แบบรายงานการปฏิบัติงานคุ้มครองความประพฤตินักเรียนประจำเดือน
ส.ญ.-กก.- 41      แบบรายงานการปฏิบัติงานคุ้มครองความประพฤตินักเรียนประจำภาค
.ญ.-กก.- 42      ทะเบียนคุมเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
ส.ญ.-กก.- 43      ทะเบียนคุมเกียรติบัตรผู้มีความประพฤติชอบ
ส.ญ.-กก.- 44      แบบบันทึกการตรวจยาบ้าในปัสสาวะนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 45      แบบบันทึกการมาไม่ทันกิจกรรมหน้าเสาธง
ส.ญ.-กก.- 46      บันทึกการมาสายของนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง
ส.ญ.-กก.- 47      แบบบันทึกการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
ส.ญ.-กก.- 48      บันทึกการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส.ญ.-กก.- 49      บันทึกแจ้งของหาย
ส.ญ.-กก.- 50      บันทึกความดีของนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 51      ตารางที่มาของคะแนนในข้อ 1.1-1.5 สำหรับประเมินครูที่ปรึกษา
ส.ญ.-กก.- 52      ตารางที่มาของคะแนนในข้อ 1.1-1.5 สำหรับประเมินหัวหน้าคณะ/หัวหน้างาน
ส.ญ.-กก.- 53      แบบสำรวจนักเรียนมาสายไม่ขออนุญาตเข้าชั้นเรียน
ส.ญ.-กก.- 54      แบบบันทึกหนังสือเชิญผู้ปกครอง
ส.ญ.-กก.- 55      บัตรแสดงการมาไม่ทันกิจกรรมหน้าเสาธง
ส.ญ.-กก.- 56      แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)
ส.ญ.-กก.- 57      แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน)
ส.ญ.-กก.- 58      แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน)
ส.ญ.-กก.- 59      แบบบันทึกสรุปข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ส.ญ.-กก.- 60      สมุดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 60      แบบสรุปการคัดกรองเป็นรายบุคคล
ส.ญ.-กก.- 61      บันทึกการส่งต่อ (โดยครูที่ปรึกษา)
ส.ญ.-กก.- 62      แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
ส.ญ.-กก.- 63      แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนแยกเป็นคณะ
ส.ญ.-กก.- 64      แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนแยกเป็นระดับชั้น
ส.ญ.-กก.- 65      แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนทั้งโรงเรียนแยกเป็นคณะ
ส.ญ.-กก.- 66      แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนทั้งโรงเรียนแยกเป็นระดับชั้น
ส.ญ.-กก.- 67      แบบสรุปผลการช่วยเหลือนักเรียนด้านต่าง ๆ แยกเป็นคณะ
ส.ญ.-กก.- 68      แบบสรุปผลการช่วยเหลือนักเรียนด้านต่าง ๆ แยกเป็นระดับชั้น
ส.ญ.-กก.- 69      แบบสรุปผลการส่งเสริมความสามารถพิเศษแยกเป็นคณะ
ส.ญ.-กก.- 70      แบบสรุปผลการส่งเสริมความสามารถพิเศษแยกเป็นระดับชั้น
ส.ญ.-กก.- 71      แบบบันทึกสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแยกเป็นคณะ
ส.ญ.-กก.- 72      แบบบันทึกสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแยกเป็นระดับชั้น
ส.ญ.-กก.- 73      แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง
ส.ญ.-กก.- 74      แบบบันทึกสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ส.ญ.-กก.- 75      แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครองนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 76      แบบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ส.ญ.-กก.- 77      แบบบันทึกสภาพปัญหาและการปรับปรุงแก้ไข
ส.ญ.-กก.- 78      แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
ส.ญ.-กก.- 79      แบบสรุปข้อมูลการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี
ส.ญ.-กก.- 80      รายการยืมอุปกรณ์สำนักงานฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 81      แบบสรุปผลการช่วยเหลือนักเรียนด้านต่าง ๆ
ส.ญ.-กก.- 82      แบบสรุปผลการส่งเสริมความสามารถพิเศษ
ส.ญ.-กก.- 83      แบบบันทึกผลการประเมินภูมิจริยธรรมเยาวชนชั้นเรียน
ส.ญ.-กก.- 84      แบบสรุปผลการประเมินภูมิจริยธรรมเยาวชนชั้นเรียน
ส.ญ.-กก.- 85      แบบสรุปผลการประเมินภูมิจริยธรรมเยาวชนของคณะ
ส.ญ.-กก.- 86      แบบบันทึกสรุปผลการประเมินภูมิจริยธรรมเยาวชนของโรงเรียน
ส.ญ.-กก.- 87      แบบสรุปผลการประเมินภูมิจริยธรรมเยาวชนของโรงเรียน
ส.ญ.-กก.- 88      แบบบันทึกข้อความเรื่องนักเรียนขาดเรียน
ส.ญ.-กก.- 89      แบบบันทึกข้อความเรื่องนักเรียนขาดเรียน
ส.ญ.-กก.- 90      แบบบันทึกข้อความเรื่องนักเรียนขาดเรียนนาน
ส.ญ.-กก.- 91      แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน
ส.ญ.-กก.- 92      แบบบันทึกกรณีนักเรียนไม่ได้นำบัตรประจำตัวนักเรียนมา
ส.ญ.-กก.- 93      แบบรายงานการเดินทางของนักเรียนในสถานการณ์การป้องกันและควบคุมสถานการณ์ COVID-19
ส.ญ.-กก.- 95      แบบแจ้งความผิดนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 96      แบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 97      บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการดูแลนักเรียน
ส.ญ.-กก.- 99      แบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล

ส.ญ.-งบ.-กง.-1         บันทึกขออนุมัติยืมเงิน
ส.ญ.-งบ.-กง.-2         ขออนุมัติส่งใช้เงินยืมราชการ
ส.ญ.-งบ.-กง.-3         ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สญ.-งบ.-ธุรการ-1      บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองข้าราชการ/หนังสือรับรองเงินเดือน
สญ.-งบ.-ธุรการ-2      บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ
สญ.-งบ.-ธุรการ-3      ใบขออนุญาตใช้รถยนต์โรงเรียนสงวนหญิง


สญ.-งบ.-บุคคล-2     แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร และลากิจส่วนตัว
สญ.-งบ.-การเงิน-6    รายงานการเดินทางไปราชการ
สญ.-งบ.-รปภ-2        บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาการณ์

ส.ญ.-งบ.-ผง.-3        ตารางปฏิทินปฏิบัติงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม

ส.ญ.-งบ.-ผง.-4        แผนปฏิบัติการ ตามโครงสร้างการบริหารและแผนกลยุทธ์โรงเรียน

ส.ญ.-งบ.-ผง.-6        ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ/งาน/กิจกรรม

ส.ญ.-งบ.-ผง.-8        ตารางแสดงการจัดสรรเงินงบประมาณประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ส.ญ.-งบ.-ผง.-10      แบบบันทึกข้อความ ขออนุมัติดำเนินงานและใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ส.ญ.-งบ.-ผง.-10-1   แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ส.ญ.-งบ.-ผง.-11      แบบบันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลา ช่วงเวลา วัน ในการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

ส.ญ.-งบ.-ผง.-12      แบบบันทึกข้อความ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน

ส.ญ.-งบ.-ผง.-13      แบบบันทึกข้อความ  ขอยกเลิกในการจัดกิจกรรม และคืนเงินที่ไม่ใช้ในการจัดกิจกรรม

ส.ญ.-งบ.-ผง.-14      แบบบันทึกข้อความ  ขออนุมัติดำเนินงานและใช้เงินตามแผนปฏิบัติการประจำปี (โครงการห้องเรียนพิเศษ)

แบบฟอร์มการเขียนโครงการต่าง

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินงานและใช้เงินตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567

ตัวอย่างการเขียนกิจกรรม PDCA ของแบบรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/งาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ

1. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ  และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
2. แบบฟอร์มรับรองการจ่ายเงินจากใบเสร็จ

3. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
4. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
รายชื่อบุคลากรครูโรงเรียนสงวนหญิง

-----------------------------------------------------------------------------

แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายบริหารทั่วไป

สญ.-บท.-อค.-1      บันทึกข้อความการใช้สถานที่

สญ.-บท.-อค.-2      บันทึกข้อความตรวจเช็คและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์

สญ.-บท.-อค.-2      บันทึกข้อความตรวจเช็คและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์

สญ.-บท.-ปค.-1      บันทึกข้อความขอยืมอุปกรณ์งานสวัสดิการ

สญ.-บท.-สศ.-1      บันทึกข้อความตรวจเช็คและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา

สญ.-บท.-สศ.-2      ขอยืมอุปกรณ์งานอาคารสถานที่

สญ.-บท.-สศ.-2      บันทึกข้อความขอยืมวัสดุอุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา

สญ.-บท.-ปค.-1      บันทึกข้อความขอใช้วัสดุอุปกรณ์งานสวัสดิการ

                            บันทึกข้อความขอยืมอุปกรณ์งานอาคารสถานที่

                            บันทึกข้อความแจ้งซ่อมรายการครุภัณฑ์

แฟ้มบันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

ดาวน์โหลด