Activity

ติดตามกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนสงวนหญิงได้ที่อัลบัมรูป คลิก

 

'รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563yes

Image result for click png

 

Image result for คู่มือ png  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน

ดาวน์โหลด

Image result for emoticon announce  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ

ดาวน์โหลด

Image result for emoticon announce  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ

ดาวน์โหลด

Image result for emoticon announce  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ดาวน์โหลด

Image result for emoticon announce  ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ดาวน์โหลด

Image result for คู่มือ png หนังสือรับรองการอยู่อาศัยกรณี เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านเป็นผู้ปกครอง ดาวน์โหลด

 

 

เด็กชายธีริทย์ ตันติโรจนาเมธ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โครงการ SMARTCLASS

โรงเรียนสงวนหญิง สพม.9

เข้าสอบตามโครงการ TEDET รายวิชาวิทยาศาสตร์

ได้คะแนนสอบเป็นลำดับที่ 1 ประเทศไทย

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ในการแข่งขันมาตรฐานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชิงทุนทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้
ระหว่างวันที 11-15 มกราคม 2563
จัดโดยสถาบันมิเดียคิดส์ร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละระดับชั้น :
1. เด็กหญิงณัฐชา มีนิล ม.1/6
2. เด็กหญิงกานติมา จาวสุวรรณ ม.2/6
3. เด็กหญิงจิณณภัทร เคหสว่างวงศ์ ม.3/4
4. นายอธิปัญญ์ เทพทอง ม.4/10
5. นางสาวอารียา เตียววิไล ม.5/10
6. นางสาวฉัตรลดา ทำสุน ม.6/10

-----------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
Youth Greenovation Award 2019
🎁โครงงาน เรื่อง กล่องรักษ์อุณหภูมิ
รุ่นประหยัดพลังงาน
🚘จัดโดย กลุ่ม ปตท. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
🚘 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✈️✈️ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันเวที
ต่างประเทศ ณ ประเทศแคนาดา
ช่วงเดือน พฤษภาคม 2563🛫🛫
นักเรียน
📌เด็กหญิงฐิติวรดา สัจจเสนีย์ ม.2/1
📌เด็กหญิงไอย์รดา จิตรอารีย์รักษ์ ม.2/2
ครูที่ปรึกษา
🌸ครูลำดวน บุญรังษี
🌸ครูฉันทนา บุญมาก
🌸ครูโชติกา ศรีคำไทย

-----------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขัน
มหกรรมภาษาญี่ปุ่น ณ ม.รังสิต
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น
>>>ลูกสงวนหญิงคนเก่ง
นางสาวณัฐชานันท์ สุพร ม.6/4
นางสาวพิชญาภัค เศรษฐกร ม.4/4
นางสาวภคินี ศรีผุดผ่อง ม.4/4
นางสาวแพรทอง จิตร์ถนอม ม.4/4
นางสาวภัคจิรา สุนทรวิภาต ม.4/4
นางสาวสาธิดา สุวรรณดี ม.4/4
นางสาวอัญชิสา พงศ์สุทัศน์ ม.4/4
นางสาวอาทิตยา พวงมาลัย ม.4/4
นางสาวพิมพิศา รัตนวงษ์ ม.4/4
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.ครูสุภาภรณ์ อยู่ประยงค์
2.ครูนพวรรณ ตันติคงพันธ์

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

StatisticCounter

2431266

SYSP

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล

KMe : SYSP-KM © 2019