SYSP Home | Member   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   

• ประวัติโรงเรียน
• ทำเนียบผู้บริหาร
• คณะผู้บริหารในปัจจุบัน
• โครงสร้างการบริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ..อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
• ข้อมูลอาคารเรียน สถานที่
• ข้อมูลนักเรียน
• แผนที่โรงเรียน
• สารสนเทศโรงเรียน
• วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(EP)
• กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
• บุคลากรทางการศึกษา

• มาตรฐานการปฏิบัติงาน(QP)
• คู่มือการปฏิบัติงาน(WI)
• แบบฟอร์มโรงเรียนสงวนหญิง
• KM ครูโรงเรียนสงวนหญิง
• AFS เขตสุพรรณบุรี
• โครงการ English Program(EP)
• โครงการ SMART CLASS
• โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
• ห้องสมุดโรงเรียนสงวนหญิง
• เพจเรารักสงวนหญิง
• วงโยธวาทิตโรงเรียนสงวนหญิง
• งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสงวนหญิง
• Sa-Nguan Ying school Pix'
• สภาลดาวัลย์
• SY Park : สวนสาธารณะความรู้
• แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน IT

• งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนสงวนหญิง
• การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• สื่อการเรียนรู้โรงเรียนสงวนหญิง
• download โปรแกรม Bookmark2551 ล่าสุด
• เอกสารประกอบการสอบประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของครู
• ขั้นตอนการใช้เครื่องสแกนบัตรนักเรียน
• ขั้นตอนการทำบัตรนักเรียนใหม่
• วิธีการแก้ไขเมื่อผู้ปกครองไม่ได้รับ sms ของโรงเรียน
• วิธีการ Logout อินเทอร์เน็ตโรงเรียน
• คู่มือการทำ IS2
• แจ้งข้อมูลการ login ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้
• การลงทะเบียนขอใช้ Email ของโรงเรียน
• รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา2561
• การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2561
• เอกสารประกอบการทำ Logbook Teacher
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC


ActivityIMG_7224.JPG


46.jpgวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา
จากนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผอ.สพม.9
ในการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2561
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
33.gif

-----------------------------------------
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
และเข้าค่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงาน
The 7th ASEAN Plus Three Junior Science
Odyssey (APT JSO-7) 'Science and Innovation
for good health and societal wellbeing'
วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2561
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ในโอกาสนี้เด็กชายนิธิวัต ดาราราช
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ได้รับ“รางวัลเหรียญทอง Great Science Pitch”
ในการแข่งขันกิจกรรมการแก้ปัญหา หัวข้อ โรคมาลาเรี


2.gif

-----------------------------------------
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงและคุณครูผู้ฝึกซ้อม
ในโอกาสเข้ารับประทานรางวัลจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน 'มหิดล-วันแม่'
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้มีโอกาสขับร้อง
เพลงกล่อมลูกต่อหน้าพระพักตร์
โดย เด็กหญิงณัฐมน ศรีวรรณะ รับรางวัลชนะเลิศ
และนางสาวกันยารักษ์ นูมหันต์ รับรางวัลรองชนะเลิศ
การประกวดเพลงกล่อมลูกภาคกลาง
ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ฝึกซ้อมโดยคุณครูวราวรรณ จันชัง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


11.gif

-----------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
นางสาวพิชญาภัค ฐิตะวรรณ นักเรียนชั้น ม.5/3
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน
บทเพลง 时间煮雨 (ช่วงเวลาที่เงียบงันของความทรงจำ)
ณ ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1


33.gif
-----------------------------------------

22.gif
-----------------------------------------

ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง
คณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงความยินดี
กับนางสาวพรวิไล ฟักเงิน นักกีฬาเนตบอลตัวแทนประเทศไทย
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
กีฬาเนตบอลนักเรียนอาเซี่ยนสกูลเกมส์ครั้งที่ 10

และคุณครูณาฏญา นวมทิพวัลย์ ผู้ฝึกสอน
  ณ ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2561


anigif.gif

-----------------------------------------
วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ในการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ทีมร.ร.สงวนหญิงชนะทีมร.ร.กีฬาศรีสะเกษ
2 : 0 เชต

anigif.gif

-----------------------------------------


โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ในผลการประกวดร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค
- รางวัลชนะเลิศ ด.ญ. ณัฐมน ศรีวรรณะ ม.2/9
- รางวัลรองชนะเลิศ นางสาวกันยารักษ์ นูมหันต์ ม.4/1
นักเรียนทั้ง 2 คน จะได้รับประทานโล่รางวัลจาก
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ซึ่งจะเข้าเฝ้ารับรางวัลในวันมหิดลวันแม่
วันที่ 2 สิงหาคม 2561
1.gif
-----------------------------------------
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
เด็กหญิงกิตติญากร ภักดีวงษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ในโอกาสได้รับรางวัลการแข่งขันลีลาศ
รางวัลที่ 1 ประเภท standard class A และ
รางวัลที่ 2 ประเภท standard class B
ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46
รอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2
ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง ร่วมส่งกำลังใจเชียร์กับการแข่งขันระดับประเทศ
ณ จังหวัดเชียงราย ในเดือนพฤศจิกายน 2561


3.gif

-----------------------------------------


ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ในโอกาสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
การประกวดขับร้องพลงลูกทุ่งกล่อมลูก 4 ภาค
จัดโดย สถาบันการวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
มหาวิทยาลัยมหิดล...ส่งกำลังใจเชียร์ให้สุดใจร่วมกัน
ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎคม 2561


2.gif

-----------------------------------------


ขอแสดงความยินดีกับนักตบลูกยางสาวชาวส.ญ.
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กับการแข่งขันแบบพบกันหมด รอบเก็บคะแนน
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561
ร.ร.สงวนหญิง VS ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี
สงวนหญิงชนะ 2:0 เซต ด้วยคะแนน 25:19 และ 25:13


1.gif

-----------------------------------------

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
เข้าร่วมการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา
รอบคัดเลือกภาคกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 (เหรียญทองแดง)
โครงงาน เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำบนพื้นที่
การเกษตรด้วยสารสกัดวัชพืชแบบเม็ด
ทีมโครงงาน ประกอบด้วย นักเรียนชั้น ม.5/10
1. นางสาวนันทนัช ตะโกพร
2. นางสาวปิ่นปินัทธ์ ศิริโสภณาภรณ์
3. นางสาววันวิสาข์ ทรัพย์จรูญชัย
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
1. นางลำดวน บุญรังษี
2. นางสาวธัญจิรา ทองมาก


anigif.gif

-----------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงและคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน
“รางวัลชมเชย” สาขา Environmental Quality
เรื่อง Unlocking The Secrets of Nature; Mystery of Mudcracks
ในการร่วมเข้าประกวดโครงงานโอลิมปิกวิชาการ (Genius Olympiad 2018)
ณ State University of New York at Oswego เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2561
ประกอบด้วย นางสาวผลิดา ยงพิศาลภพ ม.4/9
และ นางสาวอารียา เตียววิไลย ม.4/10
คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา 
และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางสสวท.และ สอวน. (โครงการ SMART CLASS)
นำทีมในการแข่งขันโดยท่าน สุกัญญา งามบรรจง
รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

2.gif

--------------------------------------


วันพฤษหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561

ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิงคนเก่ง
น.ส.ฐิติพร เลาหสูต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และ ด.ญ. ณัฐสุดา ฉิมวัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในโครงการรักษ์ภาษาไทย ปี 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1.gif

--------------------------------------

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561

โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายใต้การบริหารงานของ ผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
เด็กหญิงพรวิไล ฟักเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทย
เข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10
(The 10th ASEAN Schools Games) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 19 - 27 กรกฎาคม 2561
และแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนคุณครูณาฏญา นวมทิพวัลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1.gif
PhotoAlbums
Search
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง และรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย เข้าร่วมการพัฒนาผู้บริหาร “โครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา สู่การเป็นผู้นำการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ เสริมสร้างศักยภาพรองผู้อำนวยการสถานศึกษา” จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคม 2561 ณ รายาบุรี รีสอร์ท ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ไม่ระบุ

Create : 2018-08-16 10:42:01 6
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ โดม 70 ปี วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

Create : 2018-08-16 10:40:05 5
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง ฝ่ายบริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล กับฝ่ายบริหารและคณะครูจาก โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานสถานศึกษารางวัลพระราชทาน การบริหารจัดการห้องสมุด และการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
ไม่ระบุ

Create : 2018-08-13 12:58:50 12
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ลานโดมหน้าเสาธง
ไม่ระบุ

Create : 2018-08-13 12:55:57 13
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีน “โครงการอบรมศิลปะการต่อสู้กังฟูและนาฏศิลป์จีน” ประจำปี 2561 ให้กับลูกสงวนหญิง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ไม่ระบุ

Create : 2018-08-13 12:54:16 14
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้การนำของผอ.ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 โครงการ Education Hub เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อหลักสูตร “กิจกรรม DAY TRIP ACTIVITY” ณ บ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
ไม่ระบุ

Create : 2018-08-13 12:52:34 16
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 รองฯนงลักษณ์ ศุภโสภณ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง คณะครู และคณะสภานักเรียน เป็นตัวแทน นำเงินช่วยเหลือมอบให้ครอบครัว นางสาววราภรณ์ บุญมีประเสริฐ ชั้น ม.6/8 ที่บ้านได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ เป็นจำนวนเงิน 33,716.50 บาท
ไม่ระบุ

Create : 2018-08-13 12:50:48 13
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพครูและ บุคลากรของโรงเรียนสงวนหญิง
ไม่ระบุ

Create : 2018-08-13 12:49:34 12

more


New Article
วิธีกำจัดไวรัส shortcut
Create by : Kru-Tar
ภาพหายาก ในวงการภาพยนตร์
Create by : Kru-Tar

 ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง


Statistic
Counter
1389271  SYSP

มหกรรมวิชาการ 46ICT
•

ระบบงานภายใน

วิธีการสร้าง KM ในระบบ iSchool
• สมัครเข้าอบรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ
• ดาวน์โหลดวิธีการสร้าง KM
• แบนเนอร์

ดาวน์โหลดบทความ Independent Study (IS)

• การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล - ดร.รุ่งนภา นุตราวงศ์
• การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ IS จากดร.เจษฎา กิตติสุนทร
• แนวทางและเกณฑ์การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
• ไฟล์ OBECQA ตรวจเยี่ยมสุพรรณ
• ไฟล์ OBECQA ppt
• Applying Baldrige principles in public schools - YouTube

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
• DLIT : คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
• eDLTV : การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


SYSP-KM © 2014

Generated 0.959629 sec.