กิจกรรม

ติดตามกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนสงวนหญิงได้ที่อัลบัมรูป คลิก

 

เด็กชายธีริทย์ ตันติโรจนาเมธ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โครงการ SMARTCLASS

โรงเรียนสงวนหญิง สพม.9

เข้าสอบตามโครงการ TEDET รายวิชาวิทยาศาสตร์

ได้คะแนนสอบเป็นลำดับที่ 1 ประเทศไทย

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ในการแข่งขันมาตรฐานคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชิงทุนทัศนศึกษาประเทศเกาหลีใต้
ระหว่างวันที 11-15 มกราคม 2563
จัดโดยสถาบันมิเดียคิดส์ร่วมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละระดับชั้น :
1. เด็กหญิงณัฐชา มีนิล ม.1/6
2. เด็กหญิงกานติมา จาวสุวรรณ ม.2/6
3. เด็กหญิงจิณณภัทร เคหสว่างวงศ์ ม.3/4
4. นายอธิปัญญ์ เทพทอง ม.4/10
5. นางสาวอารียา เตียววิไล ม.5/10
6. นางสาวฉัตรลดา ทำสุน ม.6/10

-----------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับลูกสงวนหญิง
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
Youth Greenovation Award 2019
🎁โครงงาน เรื่อง กล่องรักษ์อุณหภูมิ
รุ่นประหยัดพลังงาน
🚘จัดโดย กลุ่ม ปตท. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
🚘 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

✈️✈️ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันเวที
ต่างประเทศ ณ ประเทศแคนาดา
ช่วงเดือน พฤษภาคม 2563🛫🛫
นักเรียน
📌เด็กหญิงฐิติวรดา สัจจเสนีย์ ม.2/1
📌เด็กหญิงไอย์รดา จิตรอารีย์รักษ์ ม.2/2
ครูที่ปรึกษา
🌸ครูลำดวน บุญรังษี
🌸ครูฉันทนา บุญมาก
🌸ครูโชติกา ศรีคำไทย

-----------------------------------------------------------------

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียน
ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขัน
มหกรรมภาษาญี่ปุ่น ณ ม.รังสิต
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น
>>>ลูกสงวนหญิงคนเก่ง
นางสาวณัฐชานันท์ สุพร ม.6/4
นางสาวพิชญาภัค เศรษฐกร ม.4/4
นางสาวภคินี ศรีผุดผ่อง ม.4/4
นางสาวแพรทอง จิตร์ถนอม ม.4/4
นางสาวภัคจิรา สุนทรวิภาต ม.4/4
นางสาวสาธิดา สุวรรณดี ม.4/4
นางสาวอัญชิสา พงศ์สุทัศน์ ม.4/4
นางสาวอาทิตยา พวงมาลัย ม.4/4
นางสาวพิมพิศา รัตนวงษ์ ม.4/4
ครูผู้ฝึกซ้อม
1.ครูสุภาภรณ์ อยู่ประยงค์
2.ครูนพวรรณ ตันติคงพันธ์

-----------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

ผอชุดขาว1.png
ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสงวนหญิง

สถิติเยี่ยมชม

2320201

SYSP

ระบบงานภายใน

✪ ดาวน์โหลด ✪
Logic Game➹

ไฟล์การนำเสนอ ในการประชุมปฏิบัติการทบทวนการจัดทำเอกสารโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล

KMe : SYSP-KM © 2019